AYDINLATMA METNİ


COLOR YAZILIM VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ (Bundan sonra COLOR YAZILIM olarak belirtilecektir) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.


Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI


Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında

• Kurumca sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,

• Kurumumuz tarafından sunulan etkinlik ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, etkinlik ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

• Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

• Kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),

• Kurumumuzun ticari faaliyetlerinin devam edebilmesi


KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.


Bu kapsamda tüm firmamız tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;


• Kimlik Bilgileriniz-Kimlik Fotokopisi (Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti)

• İş sağlığı ve güvenliği verileri,

• İşe giriş-çıkış zamanları,

• Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

• Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

• Ziyaretçi görüşlerine ilişkin belge

• Sağlık Raporu

• Sabıka Kaydı


Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:


• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

• Mesai saatlerinin kontrolü,

• İş yeterliliği ve geliştirme fonksiyonlarının ölçümü,

• Mali İşler bölümleri tarafından Kurumumuz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

• Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

• AVM yönetimi ile Mağazalar arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi

• İş süreçlerinin yönetilebilmesi

• Her türlü iletişim ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi

• Kurumumuzla ilgili bölümleri tarafından memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

• Gerektiğinde genel duyuruların yapılabilmesi


Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” COLOR YAZILIM ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde AVM YÖNETİMİ ve AVM bünyesindeki mağazalar ile paylaşılacaktır.


• Mağaza ile AVM arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi

• İş süreçlerinin hukuka uygun şekilde sürdürülebilmesi

• İnsan kaynakları ve İş Sağlığı süreçlerinin yürütülebilmesi,

• Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi

• Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi

Ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI


Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet almış olduğumuz gerçek veya tüzel kişilerle sözleşme gereği paylaşılmaktadır. Bu duruma ilişkin aydınlatma metninde hangi verilerin paylaşıldığı açıkça belirtilip; ilgili kişinin açık rızası alınmaktadır. Aşağıda belirtilen;


• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

• Servis sağlayıcı hizmetleri

• Bulut hizmetleri ve yedekleme hizmetleri,

• Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için firmamıza yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılmaktadır.


KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve COLOR YAZILIM faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda COLOR YAZILIM’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.


Şirketimize ait Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikasına www.gik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketimize ait Kişisel Verilerini Saklama ve İmha Politikasına www.gik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketimize ait Ziyaretçi Aydınlatma Metni için www.gik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ


Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI


Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi www.gik.com.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Karadeniz, Karadeniz, Venezia Mega Outlet J Blok No:J39, 34250 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,

• Noter kanalıyla gönderebilir,

info@coloryazilim.com adresine elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.