Üyelik Sözleşmesi

 

1.       Taraflar

İşbu sözleşme Deposite Ofis 1 A blok Kat:3 No:300/A Başakşehir/İstanbul adresinde mukim Color Yazılım Ve Bilişim Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "COLOR YAZILIM" olarak anılacaktır.

 www.gik.com.tr ve alt alan adları sitesine “Üye” olan kişi arasında, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

2.       Tanımlar

Hizmet/Hizmetler:Site içerisinde “Üye”lere “ COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”  tarafından sunulan uygulamalar.

İçerik: Site, mobil uygulama ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

Kullanıcı/Kullanıcılar: “Site”ye erişen, AVM YÖNETİMİ ile AVM’de bulunan mağazaların müdürleri, müdür yardımcıları

Site/Uygulama: www.gik.com.tr alan adı ve alt alan adları ile android veya iphone telefonlarla  ulaşılabilen COLOR YAZILIM ın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web siteleri/uygulamalar.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “Site”/Uygulamada “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” tarafından sağlanan uygulamaların “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

         

İşbu sözleşmenin kapsamı ise, “Site”de yer alan tüm “Hizmet”, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Site”de “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” tarafından sunulan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile, “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelik

4.1.1. “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın "Giriş Yap / Kayıt Ol" linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurarak üyelik kaydınızı gerçekleştirebilir “Site”de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “AVM YÖNETİMİ” tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

Onaylanma işleminin tamamlanması ve “Üye”ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve “Üye” işbu sözleşme ve “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

 “AVM YÖNETİMİ”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üye”lik başvurularını reddedebilir veya “Üye”lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

“COLOR YAZILIM” VE/VEYA “AVM YÖNETİMİ”; işbu sözleşme ve “Site”de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üye”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üye”nin gerçekleştirdiği işlemlerin “COLOR YAZILIM” VE/VEYA AVM YÖNETİMİ  için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üyenin iş ilişkisine son verilmesi, üyeliğin AVM disiplin yönetmeliğine aykırı davranışları nedeniyle askıya alınması ve sonrasında iptal edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “Üye”nin üyeliğine son verebilir.

 

4.1.2. “Üye”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde  işbu sözleşmenin hükümlerine, ve “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini,bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

4.1.3. “Üye”nin “Üye Profil Sayfası”na erişmek ve “Site” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için “Üye” tarafından oluşturulan kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile Avm yönetimi tarafından kendisine tahsis edilen üyelik nosu, tc kimlik no gibi site/uygulamayı kullanmasını sağlayan bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”nin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “Üyeler”in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan COLOR YAZILIM ve/veya AVM YÖNETİMİNİN doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı, şifre, üyelik ve tc kimlik no gibi site/uygulamayı kullanmasını sağlayan bilgileri  ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. “Site” Üzerinde Yer alan İçerik

4.2.1.  “Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2.2. “Üye” özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik unsurlar veya çıplaklık içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi “Site”ye yükleyemez, diğer “Üyeler”e gönderemez.          

4.2.3.  “COLOR YAZILIM” ve/veya AVM YÖNETİMİ “Üye” tarafından “Site” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve içerikler sebebiyle “Üye”nin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 “COLOR YAZILIM” ve/veya AVM YÖNETİMİnin sunduğu “Hizmetler”den yararlananlar, “Üyeler” ve “Kullanıcılar”, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Üyeler”in, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. “COLOR YAZILIM” AVM YÖNETİMİNİN talimatları doğrultusunda “Site”de yer alan içeriklerde kısaltma, kesme gibi müdahalelerde bulunabilir. “COLOR YAZILIM” ve/veya AVM YÖNETİMİNİN bu şekilde müdahalede bulunması, “Üye”nin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. “Üye”, “COLOR YAZILIM”ın AVM YÖNETİMİ”in talimatıyla bu tür müdahalelerde bulunmasından dolayı COLOR YAZILIMI hiçbir sebeple sorumlu tutamaz, “color yazılıma” karşı hiçbir hukuki talepte bulunamaz.

 

4.2.4 “Üye”; kendisi tarafından “Site”ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. “Site”ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2.5 COLOR YAZILIM AVM YÖNETİMİNİN talimatları doğrultusunda “Site”de sunulan içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, “Üye”lerin “Site”ye yüklediği içerikleri ve “Üye”ler arasındaki “Site” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. “Üye”, “Site” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; “Site” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2.6 “Üye”, “COLOR YAZILIM”, AVM YÖNETİMİ ve/veya başka bir “Üye” ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte “Site” dahilinde veya herhangi başka bir mecrada veya herhangi bir yerde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ve benzeri her türlü ürünü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ ve “Hizmetler” ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

4.2.7. “Üye”, “Site”ye yüklediği her türlü içerik ve/veya kişisel verisiyle ilgili olarak “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİNE” söz konusu içeriği ve/veya kişisel verisini hizmetle bağlantılı olarak resmi/özel kurum ve kuruluşlara  iletim haklarının kullanım hakkının verilmesi konusunda hizmetten yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere vermiştir.

 

4.3. “Site”nin Kullanımı

4.3.1. “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, “Site”nin kullanımını sadece “Kullanıcı”lara ve “Üye”lere yönelik olarak ve sadece “Site” üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi, “Hizmetler”le belirlenen ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Site”nin her türlü kullanımına ve “Site” üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Site” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir:

 

  • “Site”nin yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması;
  • “Site”nin “Üye”, “Kullanıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • “Site”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanılması;
  • “Site” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması;
  • “COLOR YAZILIM”in önceden yazılı iznini alınmaksızın, “Site” veya “Kullanıcı” ve “Üye” bilgileri ve içerikleri üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trwaling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması;

 

4.3.2. İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİNİN”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.3.3. “Üye” site üzerindeki her türlü mesajlaşma alt yapısını diğer “Üye”lere ve “Kulanıcı”lara istenmeyen ileti veya ticari ileti gönderme amaçlı olarak kullanamaz.

         

4.4. “Hizmetler”

4.4.1.   Site/Uygulamada yer alan başlıklarla ile sunulan belli başlı hizmetler ve içerikleri aşağıda belirtilmiş olup; COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ tarafından “Hizmet”in kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri gerekçelerle içeriğinde ve kapsamında her zaman değişikliğe gidebilir, söz konusu değişiklikler “Site”de yayınlanma ile yürürlüğe girecektir.

 

4.4.2. Site/Uygulamanın, MAĞAZA PERSONELİ başlıklı bölümde yer alan üyelere ait - AVM bünyesinde çalışacağı ilgili mağaza müdürü tarafından istenen- özlük dosyası (kimlik bilgisi/unvan/üyelik no/iletişim bilgisi/fotoğraf/adli sicil/sağlık raporu/karakol bildirim tutanağı vb) içerisinde yer alan site/uygulamaya ilgili mağaza müdürü tarafından yüklenerek AVM YÖNETİMİ ile paylaşılmaktadır. İşbu bölümde yer alan içeriklerden hangi bilgilerinin kimler tarafından ne şekilde görüntülenebileceği AVM YÖNETİMİ tarafından belirlenmektedir.  

4.4.3.  Site/Uygulamanın, ÇALIŞMA FORMU başlıklı bölümde, AVM bünyesinde yer alan ve tadilat/bakım/onarım/iyileştirme vb çalışmanın yapılacağı mağaza müdürü tarafından İş Güvenliği Uzmanı tarafından talep edilen bilgi ve belgeler sisteme yüklenerek AVM YÖNETİMİ İLE paylaşılmaktadır. Mağaza müdürü tarafından sisteme, gönderilen kayıt edilen bilgi ve belgelerin güncelliği, doğruluğu ve tamlığı hususunda COLOR YAZILIMIN”in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamakta olup; işbu bilgi ve belgelerin gönderilmesi, bunların güncelliği, doğruluğu ve tamlığı, 6331 sayılı kanun gereği AVM bünyesinde çalışma yapılacak ilgili mağaza müdürüne aittir.

 

4.4.5. “Hizmetler” kapsamında MAL KABULÜ başlıklı bölümünde, kendisine ürün/hizmet getirilen AVM bünyesinde bulunan ilgili mağaza müdürü tarafından, ürün/hizmeti getiren kişi kimlik bilgisi ve araç plakası girilerek AVM YÖNETİMİNİN bilgisine sunulmaktadır. AVM YÖNETİMİ tarafından onay verilmesi halinde işbu bilgiler AVM GÜVENLİĞİ ile paylaşılarak AVM’nın genel güvenliği sağlanmaktadır.

4.4.6. Hizmetler kapsamında, AVM DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE aykırı davrandığı tespit edilen üyelere verilen disiplin cezası kapsamında, AVMye girişi yasaklananlar GİRİSİ YASAKLILAR başlığı altında belirtilmektedir.

4.4.7. AVM bünyesinde yapılacak olan hertürlü çalışmanın iş güvenliği kurallarına uygunluğunun denetlenebilmesi için, AVM YÖNETİMİ tarafından belirlenen ve ihtiyaç halinde yararlanılmak üzere AVM’De bulunan mağaza müdürlerinin bilgilerine sunulan İş güvenliği uzmanlarına ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ISG UZMANI başlığı altında belirtilmektedir.

4.4.8 AVM bünyesinde kamu güvenliğinin ve sağlığının korunabilmesi için ACİL YARDIM başlığı altında hizmet verilmektedir.

  

5. Gizlilik

5.1. “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, “Üye” tarafından “Site”ye beyan edilen “Üye” bilgilerini; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Site”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “Üye”, bilgilerinin . “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, “tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “Site”de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

5.3. ÜYELER, “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, “Site” vasıtasıyla “Site”ye üyelik kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili talep edilen bir takım kişisel bilgilerini (isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) . “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılmasına onay verdiğini kabul etmektedir.

5.4. Üyeler “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”,  tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya “Site” üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilmesine onay vermektedir.

5.5. “. “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”,”, tarafından “Site” dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, . “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”,  ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, promosyonel amaçlarla ve bilgi verme amacıyla “Üyeler”le e-posta da dahil olmak üzere çeşitli yollarla iletişime geçebilir.

5.6 “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Üye”nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

 

6. Fikri Mülkiyet Hakları

“Site”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Üyeler “COLOR YAZILIM’A aittir. COLOR YAZILIM uygulamalarının, “Site”de yer alan bilgilerin ve COLOR YAZILIMIN telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına COLOR YAZILIM tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, COLOR YAZILIM ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. COLOR YAZILIMIN “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahiltüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

7. Sözleşme Değişiklikleri

COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10. COLOR YAZILIM Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “COLOR YAZILIM”IN kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Bütünlük

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

12. Yürürlülük

İşbu sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.